Tweede booster vaccinatieronde corona virus

In deze extra update besteden we speciaal aandacht aan de 2e boostervaccinatieronde (herhaalprik) die wordt georganiseerd bij Silverein. Leest u deze informatie goed door.

2e boostervaccinatieronde bij Silverein

Binnen Silverein zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de 2e boostervaccinatieronde tegen het coronavirus. Dit wordt de herhaalprik genoemd. Omdat u of uw naaste woont, of tijdelijk verblijft, op een van de locaties van Silverein, nodigen wij u of uw naaste via deze weg uit voor deze herhaalprik.

Waar en wanneer vindt de boostervaccinatieronde plaats?

Alle bewoners krijgen via Silverein deze herhaalprik aangeboden en kunnen daarmee op de eigen woon- of verblijflocatie gevaccineerd worden.

Het vaccineren staat gepland op dinsdag 5 april en woensdag 6 april aanstaande.
Vaccineren gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde van Silverein, ongeacht of u of uw naaste nog uw eigen huisarts heeft.

Toestemming

Daar waar mogelijk, beslist u of uw naaste zelf of hij of zij ingaat op de uitnodiging om deze herhaalprik te ontvangen. Bent u cliëntvertegenwoordiger van uw naaste omdat hij of zij niet meer voor zichzelf kan beslissen, dan vragen we u om toestemming voor het ontvangen van de herhaalprik.

Bent u of is uw naaste al eerder gevaccineerd binnen Silverein?

In dat geval is uw toestemming bij ons bekend en staat dit genoteerd in het zorgdossier. We gaan ervan uit dat uw toestemming van destijds nog steeds van kracht is. Ondanks dit gegeven zijn wij verplicht om wederom uw mondelinge toestemming te vragen. Het zorgteam komt daarvoor langs bij u als bewoner/cliënt of neemt telefonisch contact op met u als cliëntvertegenwoordiger. U kunt dan mondeling uw toestemming doorgeven, waarna dit wordt genoteerd in het zorgdossier.
U kunt in dit geval het bijgevoegde toestemmingsformulier in de bijlage negeren.

Bent u of is uw naaste nog NIET eerder gevaccineerd binnen Silverein?

De vorige boostervaccinatieronde binnen Silverein heeft op 7 en 8 december 2021 plaatsgevonden. Bent u, of is uw naaste ná deze datum bij Silverein komen wonen? Dan is er nog GEEN toestemmingsverklaring aanwezig.
Toestemming kan in dit geval niet mondeling gegeven worden, maar moet op schrift worden aangeleverd.

Schriftelijke toestemming

U bent bewoner/ cliënt

Iemand van het zorgteam komt bij u langs met een toestemmingsformulier. Deze kunt u invullen en ondertekenen. Als u hierbij hulp nodig heeft, dan ondersteunt het zorgteam u graag. Vervolgens wordt uw toestemmingsformulier toegevoegd aan uw zorgdossier.

U bent cliëntvertegenwoordiger

In deze link: toestemmingsformulier vindt u het formulier dat u kunt uitprinten, invullen en ondertekenen. Vervolgens scant u deze in, of maakt u er een duidelijke foto van, en mailt u naar herhaalprik@silverein.nl. Vervolgens wordt uw toestemmingsformulier toegevoegd aan het zorgdossier.

Let op! Het is belangrijk dat wij uw schriftelijke toestemmingsverklaring uiterlijk dinsdag 29 maart retour ontvangen. Hebben wij uw toestemming niet tijdig verkregen, dan kan uw naaste binnen Silverein niet in aanmerking komen voor de herhaalprik. In dat geval dient u zelf voor uw naaste een afspraak bij de GGD te regelen.

Bent u of is uw naaste is wel gevaccineerd, maar heeft nog geen 1e boostervaccinatie ontvangen?

Het kan zijn dat deze uitnodiging voor de herhaalprik de 1e boosterprik betreft, omdat u of uw naaste tijdens de 1e ronde in december 2021 niet gevaccineerd mocht of kon worden.
Ook in dat geval kan u of uw naaste voor deze herhaalprik in aanmerking komen.
Wanneer u nog niet eerder een schriftelijke toestemmingsverklaring heeft ingevuld, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Wij zorgen ervoor dat uw toestemmingsverklaring wordt toegevoegd aan het zorgdossier. Zie bovenstaand voor de manier waarop u dit kan doen.

Wilt u meer weten?

Onderstaand vindt u meer achtergrondinformatie en een overzicht van alle bijlagen die wij bij deze brief (digitaal) meesturen. Heeft u nog vragen of twijfels? Bespreek dit voorafgaand aan de genoemde vaccinatiedatum met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. U kunt ook informatie vinden op de website www.coronavaccinatie.nl. Of bellen naar 0800 1351 (gratis).

Tot slot

Het kan gebeuren dat een zorgmedewerker u benadert, terwijl u het toestemmingsformulier al hebt ingevuld en retour gemaild. We organiseren deze vaccinatie voor zo’n 1100 personen, dus het kan wel eens voorkomen dat iets niet in één keer goed gaat. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
Mede namens het coronakernteam,


Joep Blom
Voorzitter coronakernteam

Bijlagen:

 

Achtergrondinformatie voor bewoners (en 1e contactpersonen)

Waarom deze herhaalde boostervaccinatie tegen corona?

Door de coronaprik wordt u niet ziek of minder ziek van het coronavirus.
Na 3 maanden neemt de bescherming van de laatste prik af. Vanwege uw leeftijd of een bepaalde aandoening kunt u extra risico lopen om ziek te worden van corona. U krijgt daarom een herhaalprik aangeboden. Zo blijft u goed beschermd tegen ernstige ziekte door het coronavirus.

Welk vaccin krijgt wordt er gebruikt?

Het vaccin van BioNTech/Pfizer wordt hiervoor gebruikt. Het vaccin is veilig.
Wel kan iemand bijwerkingen krijgen. Leest u hiervoor de bijlage. Als u bij eerdere vaccinaties last heeft gehad van bijwerkingen, dan is dat bekend bij de arts. Maar u kunt het altijd aangeven.

Gegevens delen met het RIVM

Ook deze keer vragen we uw toestemming om uw gegevens te delen met het RIVM, hierover leest u in de bijlage ‘RIVM-registratie’ meer informatie. De gegevens van de eerdere vaccinatie(s) zijn, indien u destijds akkoord bent gegaan, eveneens gedeeld met RIVM. Wij gaan ervan uit dat u wederom uw toestemming verleent uw gegevens met het RIVM te delen. Indien u hieromtrent van mening bent veranderd, kunt u dit melden bij degene die u de vaccinatie geeft.

Is de huisarts uw hoofdbehandelaar?

Voorafgaand aan deze vaccinatieronde is met iedere betrokken huisarts contact opgenomen; indien u bijvoorbeeld onder behandeling bent van de huisarts, is hij of zij benaderd met de vraag of er vanwege uw gezondheid mogelijk bezwaren zijn voor het zetten van de boosterprik.