ANBI

Silverein is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/ fiscaal nummer

8045.75.071

Nummer Kamer van Koophandel

41190449

Contactgegevens

Postadres: Postbus 14070
3508 SC Utrecht
Tel. 030-2549642

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een op individuele wensen en behoeften passend woon;- zorg;- welzijns- en dienstenpakket aan te bieden aan met name ouderen, en tevens aan (lichamelijk
beperkte) volwassenen.

Hoofdlijnen beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleid worden jaarlijks vastgelegd in het kwaliteitsplan. De stand van zaken rondom de uitvoering van het kwaliteitsplan worden jaarlijks gerapporteerd middels het kwaliteitsverslag. Deze is hier te vinden.

Organogram

De organisatiestructuur van Silverein is in te zien via het organogram. Deze is hier te vinden.

Directie

De directie wordt gevormd door Esther van het Erve en Timon Dijkman.  Silverein maakt onderdeel uit van Stichting De Opbouw.

Bestuurssamenstelling De Opbouw

  • Yvonne van Stiphout - Voorzitter Raad van Bestuur
  • Ronald Bik - Lid Raad van Bestuur

Financiële verantwoording en activiteiten

Als maatschappelijke organisatie wil De Opbouw, waar Silverein deel van uitmaakt, op een brede, transparante wijze inzicht geven in de organisatie. In het maatschappelijk verslag van Stichting De Opbouw is meer informatie te lezen over Silverein. De beloning van de Raad van Bestuur en de directeur past binnen de WNT2 (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de jaarrekening van Stichting De Opbouw.

ANBI-gegevens