Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op: Stichting De Opbouw en haar bijbehorende werkmaatschappijen, waaronder Silverein. Silverein hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u cliënt of medewerker bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt. Tijdens een bezoek aan onze website deelt u soms persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u een webformulier invult.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

  • Nieuwsbrief: Wanneer u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven gebruiken wij uw naam en emailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
  • Leveren van diensten: Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn voor een correcte levering van diensten.
    Verbeteren dienstverlening: Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Gegevens verkopen wij nooit.
  • Wettelijke verplichting: Waar wet- en regelgeving ons verplicht tot het verwerken van persoonsgegevens doen wij dat conform de richtlijnen van de wet.
  • Sollicitanten: Wij bewaren uw gegevens gedurende de selectieprocedure. Na deze procedure vernietigen wij uw gegevens tenzij we uw toestemming hebben ontvangen om uw gegevens in portefeuille te houden.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze taak. Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij houden ons aan de huidige wet- en regelgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Silverein deelt in principe geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van een dienst. Op basis van een wettelijke grondslag kunnen we in sommige gevallen verplicht worden om persoonsgegevens te delen met derden; dit geldt bijvoorbeeld voor politie, justitie, toezichthouders en de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Silverein bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze persoonsgegevens heeft gegeven. Van deze bewaartermijn kan Silverein afwijken indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Silverein neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende organisatorische- en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

We zorgen er daarom voor dat alleen medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat ze bij uw persoonsgegevens kunnen - bijvoorbeeld voor het leveren van een dienst – dat ook kunnen inzien. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze geheimhoudingsverklaring is ook nog van toepassing als zij niet meer werkzaam zijn voor Silverein.

Verder registreert Stichting De Opbouw alle datalekken (en alle incidenten die zouden kunnen leiden tot een datalek) en handelen deze zorgvuldig af. Datalekken worden gemeld bij de toezichthouder en aan u als dat van ons verlangd wordt. Als u het idee hebt dat uw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligd en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via email: bick@silverein.nl

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen kunt u sturen naar bick@silverein.nl Uiteraard willen we er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, daarom zullen we hierover contact met u opnemen of kunnen we u vragen of u in persoon wilt langskomen. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Mocht u niet over een computer beschikken of geen e-mail willen sturen, dan kunt u ook een verzoek per post sturen. Vergeet in ieder geval niet uw contactgegevens te vermelden. Een verzoek kunt u sturen naar: Silverein, t.a.v. Bick, Postbus 152, 3760 AD Soest. Silverein zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Vragen over privacy?

Deze privacyverklaring is gemaakt op 23 mei 2018. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mail sturen naar bick@silverein.nl. We beantwoorden uw privacy-vragen zo goed als mogelijk.

We hopen natuurlijk dat wij uw privacy vragen goed kunnen beantwoorden. Mocht u toch niet tevreden zijn met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming Angelique van der Weiden (angelique@privacyvalue.nl).
Bent u ontevreden over de behandeling van uw klacht; dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374 2509 AJ Den Haag, of per telefoon: 0900 200 12 01.