Participatie

Participatie is een andere term voor betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat u, maar ook uw naasten, betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken binnen Silverein. Wij zijn er van overtuigd dat betrokkenheid bijdraagt aan de continue verbetering van onze zorg en dienstverlening en dat het uw tevredenheid vergroot. Immers, iedereen doet er toe! Participatie binnen Silverein wordt op verschillende manieren vormgegeven.

Uw leven leiden zoals u gewend bent

Wanneer u bij ons komt wonen, vinden we het belangrijk dat u uw eigen leven kunt blijven leiden, zoals u dat gewend bent. Daarom kennen we graag uw levensverhaal. Dan kunnen we onze zorg en dienstverlening nog beter afstemmen op wat u wilt.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat het huis waarin u woont ook écht uw huis en van uw naaste wordt. Dat betekent dat u ook zeggenschap moeten hebben over de wijze waarop het wonen en leven wordt ingericht. We geven daar inhoud aan door met u en uw naaste in gesprek te gaan of door gezamenlijke activiteiten of bijeenkomsten te organiseren. Zo leren we elkaar steeds beter kennen en kunnen we goede invulling geven aan de zorg en ondersteuning die nodig is.

Betrekken van uw naasten

We vinden betrokkenheid van familie en/of vrienden belangrijk. Zij zijn waardevol en dragen bij aan uw welzijn en welbevinden. Naast dat zij betrokken zijn bij de afstemming van onze zorg- en dienstverlening aan u, worden uw familie en vrienden ook actief betrokken bij verschillende activiteiten, zoals familiebijeenkomsten, gezellige uitjes of een wandeling. Maar ook is het fijn als uw familie of naasten u kunnen helpen bij bijvoorbeeld de maaltijd, het aanschaffen en verzorgen van kleding, administratieve klussen of het schoonmaken van bijvoorbeeld een (koel)kast. Tijdens de zorgplanbespreking is participatie een vast onderdeel en maken we daar graag afspraken over.

Neem ook eens een kijkje op de pagina voor naasten.

Inspraak en verantwoordelijkheid

Ook formeel heeft participatie een plek binnen Silverein.

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad, zoals de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) dat voorschrijft, behartigt de collectieve belangen van onze cliënten. De CCR heeft regelmatig overleg met directie van Silverein over diverse onderwerpen. U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via clientmedezeggenschap@silverein.nl.

Meer informatie over de cliëntenraad

Lokale cliëntenraden

Voor bewoners, cliënten, familie en naasten is er daarnaast voor een aantal locaties een locatie cliëntenraad (zie locatiepagina's). Zij worden ook betrokken in de ontwikkeling van nieuw beleid, het maken van keuzes. We vinden het belangrijk te weten wat zij denken en vinden. 

Ondernemingsraad

Voor onze medewerkers is er een ondernemingsraad. Daarin zitten gekozen medewerkers die de belangen van alle medewerkers van Silverein behartigen. Ook de ondernemingsraad wordt actief betrokken in de ontwikkeling van beleid. Silverein wil een goede werkgever zijn, de ondernemingsraad fungeert als een waardevol klankbord.