Silverein heeft een verzekering die de aansprakelijkheid dekt van schade die door vrijwilligers wordt toegebracht aan derden en een verzekering voor ongevallen die gebeuren tijdens jouw werk als vrijwilliger. Materiële schade aan eigendommen van vrijwilligers die is toegebracht door een bewoner tijdens de werkzaamheden en die redelijkerwijs niet voorkomen kon worden, wordt door Silverein vergoed. Silverein stelt vrijwilligers niet aansprakelijk voor schade die tijdens de werkzaamheden aan de instelling zijn toegebracht, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid. Vrijwilligers die bewoners meenemen in hun auto, dienen zelf zorg te dragen voor een inzittendenverzekering. Het meenemen van bewoners in eigen auto mag alleen na goedkeuring van een zorgmedewerker, dan wel familie.