Ergotherapie

Als het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet goed meer goed lukt of als u daar hulp bij nodig heeft (aangepast op uw persoonlijke behoeften), kunt u bij ons ergotherapeuten terecht. Bijvoorbeeld bij activiteiten zoals wassen of naar het toilet gaan en bij pijn tijdens het zitten. Samen met u, uw naasten en de zorgverleners bekijken we welke doelen u kunt bereiken binnen uw mogelijkheden. De ergotherapeut houdt hierbij rekening met uw leervermogen en uw fysieke vermogen.

Ergotherapie ADL (2)

Dit kunnen doelen zijn die gericht zijn op terugkeer naar huis of gericht zijn op het leven binnen onze verschillende woonvormen. Om er voor te zorgen dat deze doelen worden behaald, doen we onderzoek, geven we adviezen en daar waar nodig begeleiding en training. Uitgangspunt is dat u de dagelijkse activiteiten weer zo veel mogelijk kunt uitvoeren zoals u dat wilt of wat binnen uw mogelijkheden ligt. Daarbij kunnen hulpmiddelen worden ingezet.

Bent u aan het revalideren?

Voor revalidatie zijn de doelen gericht op terugkeer naar huis. De behandeling richt zich dan op het herstel en bevorderen van de uitvoer van uw de dagelijkse activiteiten. In een doelengesprek met u en uw naasten worden doelen voor terugkeer naar huis opgesteld. U oefent met activiteiten die bijdragen aan uw herstel om naar huis te kunnen gaan. De ergotherapeut geeft advies over mogelijke aanpassingen in de thuissituatie. Indien van meerwaarde vindt er therapie aan huis plaats.

Woont u bij ons?

De doelen zijn dan gericht op wonen en welzijn binnen onze verschillende woonvormen. We analyseren de hulpvraag die voor u van belang is. Dit kunnen vragen zijn vanuit uzelf, maar ook vragen vanuit uw naaste of zorgverlener.
maken van verschillende vormen van incidentele of structurele zorg, wanneer het nodig of gewenst is.